Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
sendFAST.pl

Aktualności

25
07.2019

Oświadczenie Spółki

 Na skutek wewnętrznych problemów Spółka nie może kontynuować swojej działalności. Osoby, którym Spółka zalega ze zwrotem środków pieniężnych, proszone są o przesłanie na adres e-mail: zwrotysendfast@gmail.com następujących danych: nr zamówienia, adres email użytkownika, data zamówienia, imię i nazwisko wraz z numerem konta na który nastąpi zwrot. Spółka przeprasza za zaistniała sytuację i zapewnia niezwłoczny zwrot środków pieniężnych
05
06.2019

Cennik Inpost

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2019 zostały wprowadzone zmiany cen usług u przewoźnika Inpost. Pozdrawiamy Zespół Sendfast
22
08.2018

Awaria zamówień Inpost

  Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że wystąpiła awaria składania zamówień Inpost. Trwają prace nad jej usunięciem. W zamówieniach, nie generują się etykiety. Prosimy o kontakt email: biznes@sendfast.pl lub telefoniczny w celu uzyskania informacji. Etykieta będzie mogła zostać przygotowana dla Państwa i przesłana drogą email. Poinformujemy Państwa w kolejnej wiadomości o usunięciu awarii. Pozdrawiamy, Zespół Sendfast  
     


Strona główna > Regulamin obowiązujący do dnia 06.04.2016

 

Regulamin


I. Postanowienia Ogólne.


1. Serwis sendFAST.pl należy do firmy sendFAST Sp. z o.o. z siedzibą: Kokotów 703, 32-020 Wieliczka, NIP: 679-308-16-79 zwanej w dalszej części Operatorem.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz usług wskazanych w par. II pkt. 1 e przez Operatora serwisu internetowego sendFAST.pl – inaczej zwanego Zleceniobiorcą

 

II. Definicje


1. Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:
a. Przewoźnik - zewnętrzna firma kurierska,
b. Kurier - przedstawiciel Przewoźnika,
c. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę, inaczej zwana Zleceniodawcą
d. Przesyłka - różnego rodzaju koperty, paczki, palety i inne przesyłki, objęte usługą w
ramach jednego listu przewozowego
e. Usługa – umożliwienie zamówienia usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Przewoźnika, za pośrednictwem Strony Internetowej www.sendFAST.pl , poprzez pośredniczenie przez Zleceniobiorcę w generowaniu etykiety na przesyłkę, uprawniającej do nadania przesyłki u Kuriera a także na przygotowaniu Listu przewozowego 
f.  List przewozowy - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi
g. Strona internetowa – platforma służąca do zamawiania usług przewozowych i pocztowych dostępna pod adresem www.sendFAST.pl
h. Cennik: aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu www.sendFAST.pl

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin Przewoźnika: Inpost, Poczta Polska (koperty, paczki) oraz Raben (palety), dostępnego na stronach: www.pocztex.pl, www.raben.pl . oraz regulaminu eCard

 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Operator świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:
a. Prowadzeniu Indywidualnego Konta Klienta na Stronie Internetowej
b. Umożliwieniu zamówienia usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Przewoźnika za pośrednictwem strony www.sendFAST.pl


IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta na Stronie Internetowej należy wypełnić następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy, adres nadania

2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia usług przewozowych i pocztowych następuje poprzez utworzenie Konta i wypełnienie Formularza zamówień
a. Do złożenia Zamówienia potrzebne jest utworzenie Konta w serwisie Operatora, zalogowanie się i wypełnienie formularza zamówień
b. Klient wybiera usługę poprzez wypełnienie formularza zamówień i dokonanie wyboru interesującej go usługi


V. Warunki zamawiania usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Przewoźnika za pośrednictwem Strony Internetowej


1. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą wszystkie podmioty zarejestrowane na stronie internetowej www.sendFAST.pl . Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Po pozytywnie zakończonym procesie rejestracji, Klientowi zostanie przypisany numer niezbędny do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu.

3. Operator ma możliwość usunięcia Konta zarejestrowanego po wcześniejszej informacji, przedstawieniu powodów i otrzymaniu akceptacji użytkownika Konta.

 
VI. Zamawianie Usługi

 

1. Zamawianie usługi odbywa się poprzez stronę internetową www.sendFAST.pl.

2. Obowiązkiem Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień w serwisie sendFAST.pl.

3. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów uprawnia Operatora do wystawienia faktury Vat na uzupełniającą kwotę wynikającą z aktualnego cennika usług, znajdującego się na stronie internetowej www.sendFAST.pl. Dodatkowy cennik dopłat zawarty jest poniżej obecnego regulaminu.

4. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, itp.) zwracane będą do Klienta na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem Operatora lub w przypadku braku stosownej taryfy według cennika Przewoźnika.

5. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.

6. Klient może zlecać realizację usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Zlecenia otrzymane przez Operatora w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.

7. W przypadku nadania przesyłek "pobraniowych" (COD) suma pobrania będzie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany podczas rejestracji w przedziale czasowym zgodnym z cennikiem Operatora.

 

VII. Odpowiedzialność Stron i Reklamacje


1. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie swojego zobowiązania. 

2. Operator ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 3, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Klienta nie wywołanych winą Kuriera ani Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

5. Operator oraz Przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy, a w szczególności jeśli:
a. przesyłka została błędnie zaadresowana,
b. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
c. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym,
d. waga (faktyczna lub objętościowa) przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy składaniu zlecenia,
e. odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania),
f. w sytuacjach braku możności wykonania usługi z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej.

6. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki lub jej opakowanie nie są odpowiednie do danego rodzaju przewozu, Przewoźnik w razie rażących braków może odmówić przewozu.

7. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres biznes@sendFAST.pl .

8. Termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usługi świadczonej przez Operatora wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.

9. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy zgłaszać do Operatora zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną Przewoźnika dostępną na stronach: www.pocztex.pl,  www.raben.pl, www.inpost.pl.

10. Do odpowiedzialności Przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

11. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, Nadawcy oraz Odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika. 

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki oznaczone etykietą inną niż przesłana klientowi przez operatora drogą mailową.

13. Ochroną ubezpieczeniową przesyłek Pocztex nie są objęte przesyłki:
1)  których zawartość stanowią monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platyna, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
2)  których zawartość, ze względu na jej właściwości (żywe ptaki, owady, żywe rośliny, rzeczy o krótkim okresie trwałości oraz płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, w tym przede wszystkim szkło, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczenia i doręczania) wymagała (zgodnie z regulaminem) wykupienia usługi „Ostrożnie”, a Nadawca nie wykupił tej usługi,
3)  uszkodzone lub zniszczone, co do których w chwili odbioru przesyłki Pocztex, Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 przez Odbiorcę albo odbioru zwróconej przesyłki EMS przez Nadawcę bądź osobę uprawnioną do odbioru (przy sprawdzaniu zawartości przesyłki), w obecności przedstawiciela Ubezpieczającego nie został sporządzony protokół sprawdzenia przesyłki,
4)  które zawierają lub zawierały przedmioty, które – stosownie do postanowień regulaminu – nie mogły być przedmiotem przesyłki,
5)  co do których zadeklarowano wartość powyżej 100 PLN.

 

VI. Cennik i Płatności


1.Płatności za usługi dokonywane są zgodnie z cennikiem Operatora za pośrednictwem:
a. eCard S.A., ul. Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk w momencie składania zamówienia

b. na rachunek bankowy Operatora numer 50 1050 1445 1000 0023 6020 7704

2. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i przesyła ją drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji, zgodnie z par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661).

3. Faktura dostarczana jest klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji,

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego eCard.

 

VII. Ochrona Danych Osobowych


1. Klient wraz z akceptacją regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Operatora oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w celu właściwego wykonania Usługi.

 

VIII. Towary Niebezpieczne


1. Serwis sendFAST.pl jest zobowiązana do przestrzegania prawa przewozowego jak i też regulaminu własnego oraz naszych partnerów strategicznych: firmy kurierskiej Poczta Polska oraz DHL.
Zgodnie z powyższym nasz kurier może odstąpić od wykonania usługi kurierskiej jeśli:
a. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
b. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
c. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
d. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
e. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
f. przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
g. przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
h. przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
i. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
j. ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159),
k. przesyłka jest niestarannie zapakowana, co może skutkowa uszkodzeniem wrażliwych na wstrząsy przedmiotów (np. sprzęt komputerowy, RTV czy AGD).

2. Zakazuje się bezwzględnie umieszczania w paczkach alkoholu, tytoniu czy papierosów.


IX. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego m.in.:
a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
b. Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.),
c. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
d. Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego,
e. inne zapisy Kodeksu Cywilnego.

METODOLOGIA DOPŁAT DO PRZESYŁEK POCZTEX

I Definicje:

1. Przesyłka Poczta Polska według regulaminu przewoźnika:

max waga 50 kg max wymiary opakowania – długość do 150 cm; . Suma wszystkich wymiarów do 250 cm. Kształt opakowania dowolny.

2. Przesyłka gabarytowa Poczta Polska według regulaminu przewoźnika:

max waga 50 kg max wymiary opakowania – długość do 150 cm; - . Suma wszystkich wymiarów do 300 cm. Kształt opakowania dowolny.

3. Stwierdzenie przez kuriera przekroczenia wagi lub gabarytów przesyłki ponad parametry przesyłki gabarytowej może skutkować odmową przyjęcia przesyłki do realizacji. Dotychczasowa opłata za przesyłkę naliczona  w serwisie zostaje wówczas potrącona jako opłata za niezasadny przyjazd kuriera.

4. Przesyłka InPost według regulaminu przewoźnika:

max waga 50 kg max wymiary opakowania – długość do 140 cm; . Suma wszystkich wymiarów do 220 cm. Kształt regularn sześciobok.

5. Przesyłka niestandardowa InPost według regulaminu przewoźnika:

max waga 50 kg max wymiary opakowania – długość do 200 cm; . Suma wszystkich wymiarów do 220 cm. Kształt dowolny.

II Dopłaty:

1. Stwierdzone przez kuriera przekroczenia wagi rzeczywistej ponad zadeklarowaną w zamówieniu skutkować może dopłatą w wysokości 20 zł netto.

2. Stwierdzone przez kuriera przekroczenia gabarytów przesyłki ponad zadeklarowane lub błędne zadeklarowanie parametrów kształtu przesyłki w zamówieniu może skutkować dopłatą w wysokoci 20 zł netto.

 


 

Regulaminy przewoźników:

Regulamin świadczenia usług przez InPost Express

Regulamin świadczenia usług przez DHL

Regulamin świadczenia usług przez Pocztę Polską


realizacja: kokoma.pl - serwisy kurierskie